چمن مصنوعی
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی

چمن مصنوعی برای محوطه سازی و جلوگیری 

از بلند شدن گرد و خاک در محوطه موکب به 

منظور ارایه خدمت مطلوب به زائران 

تأمین شده
269 نیم متر
میزان نیاز
1,600 نیم متر
همراه می‌شوم