ساخت بنا برای موکب (مع امام منصور)
ساخت بنا برای موکب (مع امام منصور)
ساخت بنا برای موکب (مع امام منصور)
تأمین شده
13,340 سهم
میزان نیاز
2,000,000 سهم
همراه می‌شوم