آشپز
آشپز
خادم آشپز

شرایط عمومی:

  1. ارسال مدرک که تایید کننده شغل یا تخصص شما باشد
  2. سابقه فعالیت در شرایط غیرعادی مثل گرمای هوا، بارندگی، گرد و خاک و ...
  3. سن خداکثر 40 سال باشد

شراط اختصاصی:

  1. ذائقه و نحوه طبخ غذاهای عربی را بداند
  2. سابقه فعالیت و طبخ در شرایط اردوگاهی و صحرایی را داشته باشد
  3. سابقه کار دور از منرل برای چندین روز
تأمین شده
0 نفر
میزان نیاز
5 نفر
همراه می‌شوم