نذر خاص

می‌توانید هزینه معادل نذر خود را پرداخت نمائید و یا در صورتی که کالا را در اختیار دارید، با ما همکاری کنید.

سر اشپز
سر اشپز
فرم ثبت درخواست خادمی برای اربعین در موکب مع امام منصور

قوانین :

یلذلیذیلذبلذبل

دبابلدبادباد

بادبادابدلاد

بلدبا

 

توضیحات :

بربافاتبلد

دلادبذپلذدبلاپغنلاتلنلتپلانلتتلنلتناتولتپاپ

ددلاپلذلذلاپلذپلت لپلتدلاپذبلتپلدپ

تأمین شده
0 0
میزان نیاز
100 0
همراه می‌شوم
* امکان انتخاب چند گزینه وجود دارد.