دسته‌بندی
تکنسین برق

تکنسین برق

خادم تکنسین برق
لوله کش و فنی کار

لوله کش و فنی کار

خادم لوله کش و فنی کار
داربست بند

داربست بند

خادم داربست بند
جوشکار

جوشکار

خادم جوشکار
سرآشپز

سرآشپز

خادم سرآشپز
آشپز

آشپز

خادم آشپز
دستیار پذیرایی از زائران

دستیار پذیرایی از زائران

خادم دستیار و پذیرایی از زائران
خادمین فرهنگی

خادمین فرهنگی

فرهنگی و رفاهی